independentismoa-antikapitalismoa-autogestioa-oroimena-komunismoa-herrigintza-informazioa-duintasuna-formakuntza-asanblada-parekidetasuna-borroka-elkartasuna-okupazioa-eztabaida-sozialismoa-lurralde batasuna-antinperialismoa-konfederazioak-dialektika-iraultza-euskara-amnistía-nortasuna-internazionalismoa-langileria-kultura-erresistentziak-

2017/02/19

PEDRO IBARRARI ELKARRIZKETA, EUSKAL MUGIMENDU ANTIFRANKISTAREN INGURUKO LIBURUAREN EGILEA Gotzon Hermosilla

"...demokraziarik ez zegoenez, eta asmo kolektibo horiek bideratzeko alderdi politiko legezkorik ez zegoenez, jendeak egitura bateratzaileetara jotzen zuen"

Pedro Ibarrak (Getxo, Bizkaia, 1942) liburu berria argitaratu du oraindik orain, Memoria del antifranquismo en el Pais Vasco. Por qué lo hicimos, 1966-1976 (Antifrankismoaren memoria Euskal Herrian. Zergatik egin genuen, 1966-1976). Bere esperientzia eta bizipen pertsonaletatik abiatuta, euskal antifrankismoaren erradiografia egiten du EHUko Ideia Politikoen Historiaren eta Zientzia Politikoaren katedradun emerituak.

Liburuaren izaera bikoitz horren kariaz, ohar autobiografikoak eta euskal mugimendu antifrankista osatu zuten militanteen egunerokoaren zertzelada xeheak agertzen dira, baina, horiekin batera, mugimendu haren nondik norakoak azaldu nahi dituzten hainbat teoria interesgarri ere bai.


Zure azken liburuak badu azterketa historiko eta soziologikotik, baina zure bizipenetatik abiatzen zara behin baino gehiagotan. Zergatik aukeratu zenuen molde hori?

Abiapuntua nire bizipen pertsonalak ziren, uste nuelako berez interesgarriak izan zitezkeela, nire jatorriagatik, hartutako konpromisoengatik, abokatu laboralista gisa izan nuen jardueragatik eta abar. Baina geroago pentsatu nuen nire esperientzia maila kolektiboan gertatu zenaren adibide izan zitekeela, liburuaren gakoa zelako azaltzea zergatik jendea sartu zen frankismoaren kontrako borroka horretan. Eta pentsatu nuen nirea adibide bat izan zitekeela.

Gertaerak baino gehiago, arrazoiak azaltzen saiatu naiz. Horregatik, konpromiso pertsonala eta konpromiso kolektiboa uztartzen saiatu naiz. Beharbada, irakurle batzuek pentsa dezakete uztarketa horrek ez duela funtzionatzen, baina nik uste dut badagoela halako oreka bat.

Por qué lo hicimos da liburuaren azpititulua. Zergatik egin zenuten?

Hori da liburuaren funtsa. Arrazoi batzuk agertzen dira: erlijioaren osagaia, esaterako, garai hartan oso garrantzitsua izan zena, gure kasuan eta jende askorenean. Erlijioaren mezu alternatiboaz ari naiz, garai hartan bazegoelako erlijioaren mezu ofizial bat horrekin zerikusirik ez zuena. Gizarte eredu hura jasanezina zela ikusteak ere garrantzia izan zuen, ikuspegi sozial, politiko eta kulturaletik. Saiatzen naiz aztertzen beste multzo batzuetan ere zeintzuk izan ziren arrazoiak, eta hor agertzen dira tradizio kristaua, sozialista, komunista, eta nazio arazoa ere, nazioaren agoniaren pertzepzio hori.

Jatorria aipatu duzu lehen, eta horrek garrantzi handia du zure liburuan; izan ere, zu Neguriko oligarkiako familia batean jaio zinen. Noraino baldintzatu du jatorri horrek zure ibilbidea?

Galdera ona da hori, eta nire adinean oraindik ez dut lortu horri behin betiko erantzuna ematea. Haustura traumatikoa da, eta sekulako aldaketa dago gizarte elitista batean bizitzetik auzo arrunt batean bizi eta abokatu laboralista gisa lan egitera. Baina egia da iragan hori, nola edo hala, beti dagoela hor. Zertan? Bada, agian, badaude halako joera elitista batzuk, kultur arloan eta maila intelektualean batez ere, garatuagoak ziren ideia eta jarrerak gogokoago izatera eraman nautenak, nire ustez.

Zure liburuan diozu frankismoaren kontrako borrokaren ingurumarian badagoela «euskal herria komunitate gisa» eraikitzeko prozesu bat, eta garai hartan komunitate hori hegemoniko izatera ere iritsi zela. Zer esan nahi duzu horrekin?

Horrekin saiatzen naiz gertatzen ari zen zerbaiti izena jartzen. Orduan egon zen bat egite moduko bat askotariko indarren, taldeen, mugimenduen eta jendearen artean, helburu bakar baten inguruan: frankismoa eraistea, alegia. Egoera hori ez zen batere ohikoa izan. Ez zen mobilizazio hutsa, hori une jakin bateko kontua izan daitekeelako, zerbait iraunkorragoa baizik.

Zer da bat egite egonkor eta egituratu hori? Nik horri batzuetan komunitate deitzen diot, baina uste dut herria terminoak indar handiagoa duela, badagoelako herri kontzientzia bat, kolektibitate baten partaide izatearen sentimendua. Herria hitzak izan ditzake nazio konnotazioak, baina ez naiz horretaz ari.

Eta uste duzu komunitate hori hegemoniko izan zela?

Komunitate egonkor eta egituratu horrek sekulako indarra izan zuen, eta nire tesia da horrek denboran gehiago iraun izan balu trantsizioan aurreko egoerarekin gertatutako haustura are indartsuagoa izango zatekeela. Hipotesi bat da, jakina, eta kontrakoa ere egin liteke: alegia, demokraziarik ez zegoenez, eta asmo kolektibo horiek bideratzeko alderdi politiko legezkorik ez zegoenez, jendeak egitura bateratzaile haietara jotzen zuela, baina hori desagertzera kondenaturik zegoela askatasun demokratikoak agertu bezain pronto. Litekeena da, baina nik nireari eusten diot.

Zergatik hondatu zen hegemonia hori? Izan ere, begien bistakoa da komunitate horrek ez zuela indar nahikorik izan garai hartako hainbat aldarrikapen gauzatzeko.

Batez ere, subjektua aldatzen da. Herri edo komunitate dei dezakegun subjektu bateratzaile horretatik alderdi eta sindikatuen arteko lehiara pasatzen da. Alderdiak eta sindikatuak legeztatu ostean, agertzen diren estrategietako asko ez daude aldaketa soziala eragitera bideratuak, eta hauteskundeen bidez boterea hartzea dute helburu.

Bizkaian antifrankismoan aritu zirenen zerrenda argitaratu duzu liburuan. Ia 4.000 lagunen izenak agertzen dira.

Frankismoaren kontra aritu zen mugimendu hartaz ari bagara, gutxieneko aitortza da behintzat esatea horiek nortzuk izan ziren. Eta, aldi berean, hortik zehar dabilen teoria bat errefusatu nahi nuen: alegia, frankismoaren kontra lau katu baino ez zirela aritu borrokan. Ez da egia: jende mordoa ibili zen horretan.

Zein bide erabili duzu zerrenda egiteko?

Buruhauste handiak eman dizkit. Garai hartako erakunde eta mugimenduetako jendearekin hitz egin dut, eta, horrela, apurka-apurka osatu dugu zerrenda, baina, 4.000 inguru agertzen diren arren, badakit jendea falta dela, liburua argitaratu ondoren esan egin didatelako. Eta Bizkaikoa baino ez dugu egin, gainerako herrialdeetako zerrendak egitea gure ahalmenetik kanpo zegoelako erabat. Kasu hauetan normala den moduan, beste batzuen kexa kontrakoa izan da: alegia, norbait falta dela baino gehiago, ea zergatik sartu dudan urlia edo sendia, horiek bere garaian oso gutxi egin omen zuten eta.

Edozein moduz, zerrenda hau lehenengo hurbilketa baino ez da. Gustatuko litzaidake, hau oinarri hartuta, ni baino historialari trebeagoek lan zehatzagoa egin ahal izatea, uste baitut jende horrek aitortza merezi duela

2017/02/17

ENTREVISTA A BORO, MILITANTE DE LA CONTRAINFORMATIVO EN LAHAINE.ORG por Boltxe Kolektiboa

"...es impres­cin­di­ble que los movi­mien­tos socia­les anti­ca­pi­ta­lis­tas se doten de sus pro­pias herra­mien­tas de comu­ni­ca­ción, unas herra­mien­tas de comu­ni­ca­ción total­men­te dis­tin­tas de la filo­so­fía de los mass-media, don­de ellos son el emi­sor y se diri­gen a un recep­tor que ve y escu­cha acrí­ti­ca­men­te. Nues­tros medios no pue­den aspi­rar a ser como ese mode­lo, nece­si­ta­mos medios que los movi­mien­tos socia­les, las per­so­nas de la calle, de las cla­ses popu­la­res sien­tan suyos, dón­de pue­dan par­ti­ci­par y no sean sim­ples espec­ta­do­res pasi­vos y acrí­ti­cos."
 

Boro, o Boro de La Hai­ne (BHL), ami­go de Boltxe, es un acti­vo mili­tan­te de la con­tra­in­for­ma­ción en Eus­kal Herria. Su tra­ba­jo y sus repor­ta­jes nos recuer­dan lo que nos advir­tió Mal­colm X: Si no andáis pre­ve­ni­dos los medios de comu­ni­ca­ción os harán odiar a los opri­mi­dos y amar a los opre­so­res. Dete­ni­do en varias oca­sio­nes por rea­li­zar sus labo­res de con­tra­in­for­ma­ción, será juz­ga­do pró­xi­ma­men­te y sobre su cabe­za pen­de la espa­da ame­na­zan­te de la mal lla­ma­da jus­ti­cia espa­ño­la.
Hemos esta­do con él y le hemos plan­te­ado varias pre­gun­tas.
 
Boltxe: Boro, nos cono­ce­mos de hace años y nos hemos encon­tra­do asi­dua­men­te en la bre­ga y el tra­ba­jo… Antes de hablar sobre tu situa­ción per­so­nal, ¿se pue­de decir que en el Esta­do espa­ñol pade­ce­mos unos medios de comu­ni­ca­ción domes­ti­ca­dos al ser­vi­cio del capi­ta­lis­mo y con peli­gro­sas ten­den­cias al fas­cis­mo infor­ma­ti­vo?
 
BHL: Los medios de comu­ni­ca­ción en el Esta­do espa­ñol son uno de los prin­ci­pa­les sos­te­nes del régi­men sali­do de la mal lla­ma­da tran­si­ción, unos medios al ser­vi­cio del capi­ta­lis­mo, del patriar­ca­do, del poder finan­cie­ro y a los intere­ses de los par­ti­dos que han sos­te­ni­do este régi­men duran­te todos estos años.
 
Para mí, las ten­den­cias al fas­cis­mo infor­ma­ti­vo que­dan bas­tan­te cla­ras sobre todo cuan­do estos medios se ponen manos a la obra en una de sus prin­ci­pa­les tareas: el seña­la­mien­to y cri­mi­na­li­za­ción. Ejem­plos de esto siem­pre hemos teni­do, sobre todo en Eus­kal Herria, don­de un sec­tor de la pobla­ción siem­pre fue fuer­te­men­te cri­mi­na­li­za­do y los medios ofre­cie­ron una visión total­men­te fal­sa y adoc­tri­nan­te sobre el con­flic­to que este pue­blo man­tie­ne con los Esta­dos espa­ñol y fran­cés. Tam­bién en el res­to del Esta­do hay muchos ejem­plos de esta cri­mi­na­li­za­ción, con­tra acti­vis­tas, oku­pas, mili­tan­tes anti­fas­cis­tas…
 
Pero en los últi­mos años esta­mos asis­tien­do a una nue­va vuel­ta de tuer­ca más, cuan­do se maxi­mi­zan deter­mi­na­dos casos y se ocul­tan otros. Ejem­plos en el últi­mo año hemos teni­do varios: El encar­ce­la­mien­to de los dos titi­ri­te­ros acu­sa­dos de enal­te­ci­mien­to al terro­ris­mo, el de los jóve­nes altsa­sua­rras por la pelea con dos guar­dias civi­les en un bar del pue­blo, la recien­te agre­sión a una neo­na­zi en Mur­cia… en todos estos casos (y muchos más) la cri­mi­na­li­za­ción por par­te de los medios ha juga­do un papel impor­tan­te a la hora de seña­lar, estig­ma­ti­zar… Huel­ga decir que el tra­ta­mien­to infor­ma­ti­vo es total­men­te dis­tin­to cuan­do se tra­ta de sua­vi­zar o jus­ti­fi­car lo injus­ti­fi­ca­ble ¿ejem­plos? El ase­si­na­to de 14 inmi­gran­tes por par­te de la Guar­dia Civil en el Tara­jal, el ase­si­na­to de Jimmy a manos de neo­na­zis del Fren­te Atlé­ti­co, el ase­si­na­to de Iñi­go Caba­cas, el ase­si­na­to de Juan Andrés Bení­tez a manos de cua­tro mos­sos de esqua­dra… En todos estos casos se ha tra­ta­do repe­ti­da­men­te de ocul­tar infor­ma­ción, de jus­ti­fi­car las dis­tin­tas actua­cio­nes poli­cia­les, o inclu­so de cri­mi­na­li­zar a las víc­ti­mas.
 
Podría­mos hablar tam­bién de medios cómo ABC, La Razón, El Mun­do o tan­tos otros que muchas veces son usa­dos para pre­pa­rar el terre­no para pos­te­rio­res deten­cio­nes. Aquí tam­bién pode­mos poner nume­ro­sos ejem­plos: La cri­mi­na­li­za­ción que hizo ABC del medio nava­rro Apurtu.org, que meses des­pués fue cerra­do por la Audien­cia Nacio­nal y uno de sus inte­gran­tes pasó un año y medio en pri­sión, o de cómo La Razón y El Mun­do cri­mi­na­li­za­ron a los perio­dis­tas Raul Capín y Adol­fo Luján unos días antes de su deten­ción, o de mi pro­pio caso don­de tam­bién fui seña­la­do por ABC abo­nan­do así el terre­no para una de mis deten­ció­nes. En este sen­ti­do, pode­mos afir­mar que exis­te una his­to­ria de amor entre estos pan­fle­tos y los gabi­ne­tes de infor­ma­ción de la Poli­cía Nacio­nal, la Guar­dia Civil…
 
Son solo unos ejem­plos, pero repre­sen­tan bas­tan­te bien cómo fun­cio­nan la gran mayo­ría de los medios de comu­ni­ca­ción en el Esta­do espa­ñol.
 
En este pano­ra­ma ¿qué impor­tan­cia pien­sas que tie­ne la con­tra infor­ma­ción, como la que rea­li­za La Hai­ne en don­de desa­rro­llas tu tra­ba­jo?
 
Fren­te a todo esto, es impres­cin­di­ble que los movi­mien­tos socia­les anti­ca­pi­ta­lis­tas se doten de sus pro­pias herra­mien­tas de comu­ni­ca­ción, unas herra­mien­tas de comu­ni­ca­ción total­men­te dis­tin­tas de la filo­so­fía de los mass-media, don­de ellos son el emi­sor y se diri­gen a un recep­tor que vee y escu­cha acrí­ti­ca­men­te. Nues­tros medios no pue­den aspi­rar a ser como ese mode­lo, nece­si­ta­mos medios que los movi­mien­tos socia­les, las per­so­nas de la calle, de las cla­ses popu­la­res sien­tan suyos, dón­de pue­dan par­ti­ci­par y no sean sim­ples espec­ta­do­res pasi­vos y acrí­ti­cos.
 
Cla­ro está que es un cami­no difí­cil, por que nues­tros medios son muy limi­ta­dos en com­pa­ra­ción a los mass-media, pero hay muchos medios alter­na­ti­vos que se han con­so­li­da­do (en el caso de La Hai­ne lle­va­mos 16 años en la red) y en los últi­mos años hemos asis­ti­do tam­bién a un auge de este tipo de medios.
 
¿Pien­sas que este tra­ba­jo de con­tra­in­for­ma­ción ha con­se­gui­do logros reales, cam­bios en la for­ma de ver las cosas tal y como nos las pre­sen­tan los medios de comu­ni­ca­ción capi­ta­lis­tas y en con­cre­to los del régi­men espa­ñol?
 
Sí, es un tra­ba­jo de hor­mi­ga muchas veces, pero, por un lado hemos con­tri­bui­do a ir for­man­do opi­nión en tor­no a muchas temá­ti­cas, tan­to en temas esta­ta­les como inter­na­cio­na­les, teó­ri­cos… Esta par­te qui­zás pasa más des­aper­ci­bi­da, y es un tra­ba­jo más de fon­do, de día a día, pero da sus fru­tos y con­tri­bu­ye a crear una con­cien­cia popu­lar.
 
Y por otro lado están deter­mi­na­das infor­ma­cio­nes que, ante una coyun­tu­ra espe­cial, han con­se­gui­do rom­per con las men­ti­ras de los mass-media. Una vez más tene­mos varios ejem­plos de los que La Hai­ne ha for­ma­do par­te duran­te estos años, por ejem­plo duran­te los aten­ta­dos del 11-M en Madrid, el ase­si­na­to de Car­los Palo­mi­no, las Mar­chas de la Dig­ni­dad… Son momen­tos en los que hemos con­se­gui­do rom­per con el dis­cur­so ofi­cial y hacer lle­gar nues­tras infor­ma­cio­nes a mucha gen­te más allá de la mili­tan­cia

2017/02/14

TODO ES ATA por Borroka Garaia da

"Nadie tiene legitimidad ni derecho para impedir la organización popular, ni los estados, ni la policía, ni las organizaciones revolucionarias ni los partidos políticos. Independientemente de que estén de acuerdo, en desacuerdo frontal o toda la escala de grises que se quiera colorear, ya que nadie es dueño de la iniciativa de nadie..."
 
Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.”-Friedrich Nietzsche-
             
                El mayor logro de la represión no es la represión en sí misma, sino que tras largos años de sufrirla, ésta sea considerada como imbatible, certera y exitosa. Tanto como para integrarla y reproducirla en tu propio accionar. Claramente un síntoma de derrota e impotencia. Y una cuestión que siempre sobrevuela cualquier proceso de liberación que no sea un camino de rosas, como así lo son o acaban siendo todos si es que lo son.

Nadie tiene legitimidad ni derecho para impedir la organización popular, ni los estados, ni la policía, ni las organizaciones revolucionarias ni los partidos políticos. Independientemente de que estén de acuerdo, en desacuerdo frontal o toda la escala de grises que se quiera colorear, ya que nadie es dueño de la iniciativa de nadie y debería mirarse muy bien así mismo antes de elucubrar las intenciones ajenas, sobre todo cuando no hay ninguna intención de conocerlas. De la misma manera, el exceso de narcisimo hace que cualquier crítica por mínima que sea se convierta en toda una afrenta a la imagen que se tiene de uno mismo, llegando a ser tan devastador, que suscitará de un modo totalmente natural una hostilidad intensa.
 
El movimiento a favor de la amnistía y contra la represión tiene todo el derecho del mundo a existir, a criticar y  también, como no, a ser criticada. Por lo que el intento de ilegalización moral bajo chantaje emocional sobre todo es perjudicial para los que llevan a cabo semejante injusticia, ya que les mantiene alienados y estancados, creando un miedo paralizador que en forma de rodillo anquilosa la propia acción por no hablar del pensamiento.
 
Aunque fuera verdad que ese movimiento fuera creado por discrepantes con diversas decisiones del pasado no cambiaría nada, seguirían teniendo la misma legitimidad y derecho. Lo que cambia realmente es que la discrepancia queda criminalizada hasta en el mismo interior y entorno de los que promueven la injusticia. Y teniendo en cuenta que la discrepancia, la crítica y la auto-crítica son el motor revolucionario, se va acabando la gasolina para que funcione en condiciones y entra en juego el corporativimo y la burocracia como moneda de cambio.
 
¿Qué delito han cometido?
 
¿Que sus estrategias, discurso y acciones no son correctas?
 
Que tire la primera piedra el que haya conseguido tantos éxitos estratégicos para este país, pero me da
que no he visto aún la independencia y el socialismo por ninguna parte, por lo que cualquiera que diga estar en posesión de lo acertado debiera saber que hasta hoy en Euskal Herria no existe tal persona y no podría ponerlo encima de la mesa. Ya que las cosas son correctas cuando se consiguen y prueban, mientras tanto solo son hipótesis.
 
¿Que están en contra de una estrategia concreta?
 
Faltaría más, o acaso alguien se piensa que cualquier proceso u objetivos populares  se consiguen a toque de corneta y todos en fila india. Los éxitos complejos en cualquier caso se consiguen con la misma complejidad.
 
¿Que van a montar un Vietnam vasco y vamos a tener que ir a la mili?
 
Lo siguiente sería preguntar a ver si condenan la violencia ¿A qué me suena eso?. El caso es que como diría Jesucristo, por sus obras les conoceréis, y tienen mas armas colegas concejales que gestionan la policía municipal, que el movimiento pro amnistía y contra la represión que no tienen ninguna pues no es ninguna organización armada y en ningún momento he oído a nadie decir que lo quiera ser.
 
Solo se que en estos años en los que la lucha por los presos y presas políticas se ha ido desinflando, si todo el mundo hubiera tenido menos de la mitad de iniciativa y decisión como la mostrada por la huelga de hambre realizada en Etxarri por este movimiento donde se llegó a prácticamente un mes , segurísimo que tendríamos un contexto mucho más óptimo en perspectivas.
 
Todo esto nos lleva a que lo que verdaderamente subyace, a parte de la miopía profunda en no saber como compartir espacios de lucha, es que existen unas tablas sagradas que tienen que ser sí o sí, y el que diga no, o no se, se convierta en hereje, solo que en vez de caerle el peso de la ley (de eso se encargan otros), será el de la estructura que quizás en realidad ni siquiera quieran tener relación con ella, y otra vez, con todo el derecho del mundo.
 
Estoy totalmente convencido de que el movimiento por amnistía y contra la represión no hubiera supuesto ningún problema para los que piensan que tienen que hacer todo lo posible por su desaparición, si desde un principio hubieran aceptado que pueden estar equivocados y que en cualquier caso, es el tiempo, la praxis y el entendimiento lo que puede llevar a limar perspectivas. Todo lo demás show. Venga de donde venga. Por lo que solo queda alimentar el circulo vicioso de lo previsible ¿Por quién?. Algo que no beneficia a nadie, o colocarse mentalmente en el futuro para solucionar este presente eliminando la injusticia y el círculo vicioso, para dar paso a otra cosa mejor.
 
¿Quizás el entendimiento?. Como mínimo el respeto distante.

2017/02/12

ENTREVISTA AL CINEASTA KEN LOACH por Begoña Piña

"El problema siempre ha sido el no tener confianza en la fuerza de la clase trabajadora. Los que han liderado la lucha obrera no han entendido suficientemente bien las teorías políticas y siempre se les ha podido comprar. Los pactos con los empresarios de los socialdemócratas han llevado a la izquierda a la derrota"
 
MADRID.- "El mayor cambio que hemos sufrido en el último medio siglo es que se ha pasado de la solidaridad colectiva a la avaricia privada". Ken Loach, generoso, brillante y siempre nutritivo, conversó con la prensa y el público en un coloquio celebrado en la Academia de Cine, que hasta el 8 de febrero le dedica un ciclo de cuatro películas. El cineasta ha viajado a Madrid para acudir a la gala de los 31 Premios Goya, donde Yo, Daniel Blake aspira al galardón a la Mejor Película Europea
 
Usted lleva cincuenta años luchando desde el cine por los trabajadores, los desprotegidos, la justicia social... ¿qué es lo que ha cambiado en este tiempo?
 
Todo ha cambiado mucho y para peor. En Gran Bretaña, después de la guerra, en los años cuarenta, se consiguió hacer real la idea de bien público, eso es lo que queríamos conseguir. Pensamos que igual que la guerra se vio como una hazaña colectiva, la paz también se haría de una forma organizada y como un logro colectivo, pero en ese periodo lo que ocurrió es que pasamos del bien común a la privatización. El bien colectivo se convirtió en privado con el thatcherismo y esa ideología se ha propagado como un veneno por toda Europa y se ha convertido en la ideología dominante. Ahora vivimos la avaricia de las grandes corporaciones, todo se rige por el deseo y el afán de dinero. El mayor cambio que hemos sufrido en el último medio siglo es que se ha pasado de la solidaridad colectiva a la avaricia privada.
 
Siempre ha apoyado la lucha de la gente en la calle, usted lo hace también desde el cine. Pero en España tenemos un gobierno corrupto que ha sido reelegido, a pesar de la lucha de la gente en la calle.
 
Desde luego es una gran lucha la que tenemos. En Gran Bretaña, nos hemos organizado muy bien para las manifestaciones y los discursos, pero el error que hemos cometido es el de no saber integrarnos en los medios de comunicación, que no son neutrales. Los medios de comunicación pertenecen a grandes corporaciones, muchas del Estado, y defienden sus intereses. Tenemos que encontrar el camino de intervenir en los medios. Se nos da mejor integrarnos en los medios sociales.
 
Un grupo en Inglaterra hemos concluido que no vamos a poder ignorar a los medios y ahí tenemos un gran problema.
 
¿Una solución para los trabajadores y la injusticia social sería una Europa diferente?
 
Sí. La idea de la Unión Europea debe ser la de una gran cooperación, hay que ser internacional. La idea de Europa que ha surgido con el Brexit es muy tóxica. Hay que conseguir una Europa con poder de cooperación y que luche por la propiedad común y el pleno empleo.
 
Con 'Yo,Daniel Blake', Palma de Oro en Cannes, ya lleva cinco nominaciones a los Goya. ¿Qué significan los premios para usted?
 
Los premios, todos, dan validez a las películas. Esta película es un retrato de la vida de la gente en Europa. Un tipo de vida que está padeciendo mucha gente y la película les da una fuerza añadida, les dice que vale la pena resistir y que tienen una voz.
 

2017/02/08

LO QUE SUCEDE REALMENTE CON LA LEY DE VIOLENCIA DOMESTICA EN RUSIA por Radionova Vera

"Yo nací y me eduque en la URSS y ni antes ni ahora me siento oprimida o perjudicada como mujer, ya que desde pequeña he interiorizado un profundo convencimiento sobre la igualdad de mujeres y hombres. La igualdad es una cuestión de conciencia. Y es precisamente lo que pretenden sabotear los ideólogos del feminismo y de las teorías de genero. Porque te lo repetirán hasta convencerte de que no eres igual a los hombres. Pero la realidad muestra lo contrario; desde luego la que no se quiere sentir desigual y perjudicada no lo tiene porque sentir. Desde que existen todas las posibilidades para aliviar el duro trabajo familiar y la mujer está incluida en la sociedad, hay un sistema de guarderías y colegios publicos, la posibilidad de acceder a los altos cargos y a la presidencia, hay que engañarse mucho para creer que la desigualdad no está en el interior de la mujer, continuamente alimentada por todo tipo de artículos, como el del diario El País "
 
Cualquier cosa sirve para que la prensa liberal desate una nueva campaña de propaganda antirusa. La última comenzó con motivo de la revisión por parte del parlamento de la así llamada “ley de cachetes” (Proyecto-Ley № 26265-7) «Sobre introducción de cambios al articulo 116 del Código Penal de Federación Rusa (en la parte de responsabilidad penal por violencia domestica») introducida por la diputadas Olga Batalina y Elena Mizulina.
 
Los datos y los argumentos que expone la prensa española la no tienen nada que ver con la realidad.
Lo primero que hay que decir es que las cifras que presentan los medios son falsas. Los números que manejan sobre las “14 mil mujeres asesinadas al año, una mujer cada 40 minutos” como se atreve a afirmar el diario el País no se sostienen en ninguna estadística seria.

Estos datos aparecieron por primera vez en un informe de Federación Rusa sobre las medidas de implementación de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” en el periodo de 1994 hasta 1998 (pleno periodo de reformas neoliberales como consecuencia de la perestroika y que tuvo los mayores índices de criminalidad). Desde entonces pasaron 18 años, pero esta terrible estadística – presentada en este informe y sin indicar la fuente-, todavía sirve para usarla como demostración de la monstruosidad viciosa de familias rusas y de la violencia que se practica en ellas.
 
Estas cifras falsas se usan en las pantallas de televisión, en la conferencias, en mesas redondas y en la prensa occidental.
 
Pero según datos del Goscomstat (Servicio Estatal Federal de Estadística) en Rusia -en todo tipo de crímenes- han muerto:
 
en 2008 — 11 mil,
en 2010 — 8,7 mil,
en 2013 — 9,1 mil,
en 2015 – 9,8 mil mujeres. (esto revisar, no se porque ahí pones mujeres )
 
No es posible entonces que hayan muerto mas mujeres en manos de sus parejas que en todo tipo de otros crímenes.
 
Los datos de la prensa occidental y de algunos programas de televisión en Rusia presentan las cifras infladas, pero por los datos del Ministerio de Interior no existe ninguna estadística en tales términos como crimen de “pareja”, ni del Ministerio del Interior, ni de Goscomstat.
 
Lo que se usa como estadística en realidad son datos que difunde la ONG “Centro informativo Anna”, con referencia a datos aproximados del Ministerio del Interior de Rusia y de sus propias encuestas hechas con pocos “test” y por lo tanto con un gran margen de error. Además mezclan términos “Violencia familiar” con “violencia cotidiana” (que puede ser por ejemplo la disputa entre vecinos por una servidumbre).
 
Este tipo de estadística se financia con fondos de organizaciones extranjeras con el fin de influir en la opinión publica con datos chocantes de violencia familiar, que justifica la intervención de los servicios sociales en las familias. Y no es casualidad que el 26 de diciembre el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa incluyó al “Centro metodológico-informativo Anna” en el registro de agentes extranjeros.
 
La Ley 323-ФЗ, llamada por la gente la «Ley del cachete» permite abrir una causa penal a los padres por cualquier moratón o rasguño que pueda tener el niño, y privar de libertad a los padres durante 2 años sólo por usar un mínimo castigo físico sin consecuencias para la salud del niño. La Ley 323-ФЗ asimismo iguala la paliza sin perjuicios para la salud cometida por personas cercanas a una paliza resultado del odio nacional, racial, regional o el extremismo. En consecuencia los afectados estarían privados de la posibilidad de parar el juicio en el caso de llegar a la solución pacifica entre las partes.
Aquí hay que decir que para palizas graves o con consecuencias para la salud existe otro articulo en el código penal de Federación Rusa.
 
Quisiera recordar, que los rusos no son partidarios de “comer” a niños ni de pegar a las mujeres, ni estamos a favor de la violencia, pero consideramos la ley 323-ФЗ -como la ley de la sí llamada Justicia Juvenil- es una intromisión peligrosa en la vida familiar y obedece a intereses que nada tienen que ver con la familia. El Occidente a través de su quinta columna trata de introducir en Rusia desde hace tiempo y por todos los medios leyes que sólo benefician a la mafia liberal y al sistema de trata de personas.
 
Y por esto no nos sorprende esta “información” de los grandes medios “libres” occidentales. Es un ataque encaminado a quitar derechos a los padres en la educación de sus hijos y en la familia. Las estadísticas falsas sirven para criminalizar a la familia rusa.
 
Rusia tiene sus leyes, normas y costumbres y muchas son herencia de la Unión Soviética, aunque después de la perestroika el capitalismo salvaje inflingió mucho daños a la sociedad. Pero es necesario recordar que Rusia -y la URSS- fueron pioneros en igualdad de genero a lo largo de 70 años. Este tema a nivel cultural fue superado hace mucho tiempo. Precisamente este código cultural, que a pesar de leyes salvajes de los 90 ha permanecido y se ha trasmitido en las familias ahora está en el punto de mira del inquisidor occidental y su quinta columna en Rusia, dictando las leyes que se deben de aprobar, entre ellas las de Justicia Juvenil, que sirve precisamente para dañar este código cultural de tradición familiar cuyo origen es soviético, quitando a los niños de las familias e introduciéndoles en otro tipo de ambientes, incluso en los mercados de venta de niños para órganos, prostitución y pornografía infantil.
 
En Francia se retiran de las familias alrededor de 200 mil niños al año, reconociendo los propios abogados de los servicios sociales que al menos la mitad de estos niños no corría peligro y no tenia necesidad de ser separado de sus familias.
 
Entonces ¿cuál es la razón de tan masiva extracción de niños? Qué fines persigue esta maquina Juvenil que funciona a tope en el norte de Europa, en Alemania, en Noruega…Los casos son multitudinarios y los padres que están sometidos a esta presión temen de hablar sobre ello, porque están amenazados con no volver a ver nunca mas a sus hijos.
 
¿Pueden imaginar el trauma que supone para el hijo y para los padres ser separados de esta forma brutal e insensible por unos trabajadores sociales que espían, recogen información, manipulan y tergiversan en muchos casos a los confiados padres y madres?
 
Y tampoco hay que olvidar que el gobierno está subvencionando y pagando a los servicios sociales por cada niño, lo cual lo convierte en un buen negocio para funcionarios corruptos e insensibles.
Y ahora lo ilustra el caso de Rusia, con la falsa propaganda sobre esta ley. Se trata de la lucha por la soberanía del país y no por “derecho de pegar a los parientes y gente cercana”, como han difundido los medios.
 
Ahora imagínense por un momento que mediante la recopilación de datos sobre su familia y una ley que permite amplias interpretaciones cada familia estará chantajeada con perder a sus hijos en el caso de que por ejemplo se le ocurre protestar por algo! Por esto lo llaman “el campo de concentración electrónico”. Es una buena manera de tener una población obediente, porque casi todos somos o seremos padres o abuelos. Este no es más que un futuro totalitario, donde todos estarán sometidos a unos organizaciones opacas, de las que ni conocerá a los últimos beneficiarios. ¿Quiere este futuro para usted y sus hijos? Además, si tiene deudas siempre lo podrían presionar a pagar retirándole a los niños (son casos reales que contaré al final de este articulo).
 
El sistema capitalista es perverso y antihumanista, y esta perversión no tiene limite. Con reacciones simples y evidentes bueno-malo no se puede ganar esta guerra, hay que entender que siempre os dan a elegir entre las dos falsas opciones, entre dos falsedades. Y hay que buscar la verdad, porque generalmente no está en el menú de los medios liberales.
 
Yo nací y me eduque en la URSS y ni antes ni ahora me siento oprimida o perjudicada como mujer, ya que desde pequeña he interiorizado un profundo convencimiento sobre la igualdad de mujeres y hombres. La igualdad es una cuestión de conciencia. Y es precisamente lo que pretenden sabotear los ideólogos del feminismo y de las teorías de genero. Porque te lo repetirán hasta convencerte de que no eres igual a los hombres. Pero la realidad muestra lo contrario; desde luego la que no se quiere sentir desigual y perjudicada no lo tiene porque sentir. Desde que existen todas las posibilidades para aliviar el duro trabajo familiar y la mujer está incluida en la sociedad, hay un sistema de guarderías y colegios publicos, la posibilidad de acceder a los altos cargos y a la presidencia, hay que engañarse mucho para creer que la desigualdad no está en el interior de la mujer, continuamente alimentada por todo tipo de artículos, como el del diario El País
 
 
Ahora sobre la ley propiamente.
 
En 2015 Vladimir Putin encargó al parlamento un proyecto de ley para des- criminalizar los delitos no graves. Como resultado de la actividad legislativa se descriminalizaron las palizas en la calle, la corrupción y los sobornos , pero se aumento la pena de hasta dos años para los familiares. Mas detalladamente sobre esto podrá leer en el libro “Las voces de las luciérnagas” de Sara Rosenberg (y Vera Rodionova) que sale en febrero de 2017.
 
Resistencia de padres de toda Rusia (RVS) luchó mucho por la revisión de esta ley 323-ФЗ en la se trata de subir castigo a la “personas cercanas”, mientras se des criminalizaban otras cosas como la la corrupción y los sobornos. RVS recogió y presentó a la administración del presidente 213 mil firmas, contra los casos de abusos de Justicia Juvenil en el Consejo de Federación. Se presentaron o informes sobre la misma experiencia en Europa. Se consiguió la revisión de la ley que consideramos abusiva, y nada desinteresada.
 
Las firmas fueron presentadas el 21 de diciembre de 2016. Y el 26 de diciembre en el ultimo plenario de la temporada, -dedicada a revisar los errores de esta ley- la Duma aprobó la ley sobre el Sistema “Contingente”. Esta ley anticonstitucional implantaba la recogida de datos obligatoria sobre todos los niños rusos, y de ser firmada por el presidente abriría una nueva época, que la gente bautizó como “el campo de concentración electrónico”.
 
Se trata de la recogida de todo tipo de datos sobre las familias que los servicios sociales y de custodia quieren recopilar y la posibilidad de traspaso de estos datos prácticamente a cualquier organización. Los datos se reunirían mediante cualquier medio, incluso encuestando a los niños y recogerían datos sobre la condición económica, miembros de la familia, costumbres educativas familiares. Causa especial preocupación a los padres las insistentes averiguaciones sobre el estado de la salud y capacidades individuales de los niños. Cuando el mercado internacional de venta de niños sube, este interés de tener bajo control a niños sanos e inteligentes también sube. Aparecen todas las posibilidades de extraerlos de la familia durante cualquier descuido de los padres o en el caso de que tengan deudas. Realmente es un tema que preocupa a toda la sociedad.
 
La única diputada de la Duma Estatal que se opuso a esta ley fue precisamente Elena Mizulina. Por esto toda la prensa estatal lanzó la campaña de demonización, presentándola como a una ultra conservadora y reaccionaria. La realidad es que su actitud merece un gran respeto por mantener sus principios y la gratitud de la comunidad de padres y madres.
 
El 29 de diciembre de 2016 el presidente Putin rehusó firmar la ley sobre el Sistema “Contingente”, explicando que no estaba claro quien poseerá y podrá operar con estos datos privados de las familias.
Y el 11 de enero de 2017 fue aprobado el Proyecto-Ley № 26265-7 que subsana los errores de la ley 323-ФЗ, mas conocida como la «Ley del cachete».
 
Pero ¿quién se esfuerza tanto para introducir estas leyes juveniles en Rusia? Por supuesto está bajo protectorado directo del Consejo sobre los Derechos Humanos del presidente de la FR. Veremos mas detenidamente quienes son.
 
El Consejo de Derechos Humanos del presidente FR, es el mismo es el consejo de Fedotov-Karaganov, al que “Sut Vremeni” (“Esencia del tiempo”) resistió durante los acontecimientos de 2011–2012 en la plaza Bolotnaya y Sajarova, (un intento de revolución de color en Moscú). Desde el 2011 este Consejo intenta imponer a Rusia la así llamada des-estalinización. Además, precisamente en la forma que el Occidente impone a todos los países post-sovieticos: para que estos países y sus pueblos pierdan la soberanía y dejen de ser sujetos políticos; para que se culpabilicen y se arrepientan por supuestos “monstruosos crímenes” cometidos por sus padres y abuelos.
 
Ellos hablan de que desde 1936 al 39 sobre 40, 60, 100 millones fueron asesinados y fusilados por el “régimen” soviético. Mientras todos los datos que manejan historiadores serios muestran un cuadro totalmente distinto. En todo el tiempo desde el final de la guerra civil hasta la muerte de Stalin por los datos cruzados de archivo hubo en total 799 455 ejecutados.
 
De donde sacan estos números los des-estalinizadores que intentan imprimir en las cabezas de la población repitiendo desde todos los medios? Del libro de ¡Aleksandr Solzhenitsyn! Y que papel jugaron estas cifras en la autodestrucción de la URSS. Han sido totalmente aplastantes para los ingenuos ciudadanos soviéticos. ¡Pues resulta que son totalmente inventadas!
 
Sin embargo, hay algo que no dicen los señores liberales, y que cualquier historiador serio ya ha constatado. Y es que precisamente durante las reformas neoliberales después de la perestroika el incremento de mortalidad a causa del hambre, el aumento de crímenes, el estrés fue tan grande que se puede decir que han muerto como mínimo un millón y medio de personas!
 
Este vídeo en el minuto 2:30 lo explica un historiador bastante liberal Boris Sokolov:
 

 

2017/02/07

EL POTENCIAL REVOLUCIONARIO DE LAS PEQUEÑAS NACIONES OPRIMIDAS DE EUROPA OCCIDENTAL por Sugarra Argitalpenak

"Con el desarrollo del capitalismo, en su estadio actual, caracterizado por el predominio del capital financiero y especialmente de sus sectores más parasitarios y especulativos, cuando se ha impuesto la “globalización” y la economía de mercado se ha extendido hasta el último rincón del planeta y en diversas regiones del mismo se están desarrollando procesos de integración imperialista, el capitalismo, las empresas multinacionales y los Estados burgueses, son una auténtica amenaza de aniquilación para las distintas comunidades humanas ya que  promueven la homogeneización y uniformización a ultranza de los distintos pueblos y culturas."
 
Es frecuente que, entre quienes se proclaman marxistas revolucionarios, existan posturas reacias a reconocer la necesidad de que la clase obrera asuma la lucha por la libertad de las naciones oprimidas, considerando que eso es propio de la burguesía o la pequeña burguesía y que si alguna organización comunista lo hiciera, estaría incurriendo en una “desviación nacionalista”.

Quienes sostienen esas posturas de nihilismo nacional, se limitan a “defender”, de una forma meramente retórica, el derecho de las naciones a la autodeterminación, mientras por otra parte sostienen que el fin de la opresión que sufren esas naciones llegará cuando la clase obrera de los Estados dominantes tome el poder en cada uno de ellos.

Es decir que, mientras tanto, la clase obrera de las naciones dominadas tendría que limitarse a esperar a que en el conjunto del Estado o de los Estados opresores triunfase la revolución, sin pararse a pensar que, en buena medida, el desarrollo de un proceso revolucionario de liberación, en una o en varias de las naciones oprimidas, pudiese constituir un auténtico “catalizador” que acelerase el proceso revolucionario en el conjunto del Estado u Estados dominantes.

Luchas de liberación nacional en Occidente
Lenin ya era consciente de la importancia de la lucha de las pequeñas naciones oprimidas para el desarrollo de la revolución en Europa. De hecho, tuvo muy en cuenta la experiencia del levantamiento de Pascua de 1916 [1]. En relación con la lucha de esas pequeñas naciones, decía:

“Los puntos de vista de los enemigos de la autodeterminación llevan a la conclusión de que la vitalidad de las pequeñas naciones oprimidas por el imperialismo ya está agotada, que no pueden desempeñar papel alguno contra el imperialismo, que apoyar sus aspiraciones puramente nacionales no conducirá a nada. La experiencia de la guerra imperialista de 1914-1916 da una refutación concreta a semejantes conclusiones” [2].

Concebía la revolución proletaria en Europa como el efecto de la concurrencia, simultánea y combinada, de diversos factores, entre los que se encontraba la lucha de las pequeñas naciones oprimidas. En ese sentido, afirmaba que:

“… creer que la revolución social es concebible sin sublevaciones de las pequeñas naciones en las colonias y en Europa, sin estallidos revolucionarios de una parte de la pequeña burguesía, con todos sus prejuicios, sin el movimiento de las masas políticamente no conscientes, proletarias y semiproletarias, contra la opresión terrateniente, clerical, monárquica, contra la opresión nacional, etc., creer todo esto equivale a renegar de la revolución social.” [3].

Frente a las posiciones de la socialdemocracia que defendía la necesidad de aprovechar la lucha de liberación nacional de la burguesía colonial contra el imperialismo europeo, mientras menospreciaba la importancia de la lucha de las naciones oprimidas en la propia Europa, Lenin sostenía que:

“La lucha de las naciones oprimidas en Europa, capaz de transformarse en sublevaciones y combates callejeros, de llegar hasta romper la férrea disciplina del ejército y del estado de sitio, “agudizará la crisis revolucionaria en Europa” con fuerza inmensamente mayor que una sublevación mucho más desarrollada en una lejana colonia. Si los golpes son iguales en fuerza, el asestado al poder de la burguesía imperialista inglesa por la sublevación en Irlanda tiene una significación política cien veces mayor que el que se asestara en Asia o en África” [4].  

Con el desarrollo del capitalismo, en su estadio actual, caracterizado por el predominio del capital financiero y especialmente de sus sectores más parasitarios y especulativos, cuando se ha impuesto la “globalización” y la economía de mercado se ha extendido hasta el último rincón del planeta y en diversas regiones del mismo se están desarrollando procesos de integración imperialista, el capitalismo, las empresas multinacionales y los Estados burgueses, son una auténtica amenaza de aniquilación para las distintas comunidades humanas ya que  promueven la homogeneización y uniformización a ultranza de los distintos pueblos y culturas.

El imperialismo europeo

En este contexto, la lucha por la autodeterminación de los pueblos y naciones oprimidas, cobra una importancia especial. Y, en muchas ocasiones, la lucha de clases adopta la forma de una lucha contra la opresión nacional. Esto es lo que ocurre en la Unión Europea, una nueva potencia imperialista en fase de construcción, que lejos de suponer el paraíso de la solidaridad y la democracia como nos han venido diciendo desde hace mucho sus defensores, no es otra cosa que una enorme cárcel de pueblos, un inmenso cuartel, donde la clase obrera y las naciones dominadas, se ven asfixiadas en su lucha por la emancipación social y nacional.

Una Europa “unida” que constituye un verdadero corsé y que se apoya en el aparato militar de la OTAN, creado, armado y financiado por el imperialismo norteamericano, en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, contra los antiguos países socialistas, y que continúa estando listo para aplastar, si fuera necesario, cualquier movimiento popular y/o revolucionario que pusiera en peligro los intereses de la gran burguesía.

Hacia una nueva situación

Pero, hoy día, con el desarrollo imparable de las contradicciones de clase y la agudización del enfrentamiento entre las distintas potencias, se está creando una situación nueva. Una situación que puede llegar a ser favorable para revolución proletaria en Europa y para la Revolución Vasca.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU, esta potencia imperialista ha iniciado un repliegue en el plano internacional. Este “enroque” norteamericano responde a los intereses de clase de una fracción de la gran burguesía de aquel país, y puede agudizar enormemente las contradicciones que enfrentan al imperialismo yanqui con algunos de sus, hasta hace poco, aliados europeos.

Al mismo tiempo, todo parece indicar que se van a incrementar enormemente los gastos militares norteamericanos, acentuando considerablemente el peligro de guerra entre EEUU (la potencia económica en declive) y China (la potencia ascendente, que se ha apresurado a ocupar el vacío que está dejando el imperialismo yanqui), lo que explicaría el intento de Donald Trump de acercarse a Rusia para apartarla de su hasta ahora aliada China.

En cuanto a las relaciones entre EEUU y la UE, el apoyo del actual gobierno de Donald Trump al “brexit”, así como a la posible salida de la UE de otros Estados (como podrían ser Austria, Holanda y Francia, dependiendo del avance electoral que puedan experimentar en ellos las fuerzas de extrema derecha y neofascistas); su rechazo a la firma del TTIP entre EEUU y la UE, teniendo en cuenta que ya ha abandonado el TTP; su desentendimiento de la OTAN y la exigencia de que el resto de los Estados miembros contribuyan más a los gastos militares de la alianza; el acercamiento de Turquía (que posee el principal ejército de la OTAN, después de EEUU) a Rusia, y que tras el reciente intento de golpe de Estado también ha manifestado su intención de cooperar con la OCS ; el problema de los refugiados; etc., colocan a la UE en una situación de creciente debilidad económica, política y militar, acentuando aún más su crisis interna.

Los comunistas vascos y del conjunto de los países de Europa debemos prestar una gran atención a la posible evolución de la situación internacional, y prepararnos para aprovechar las contradicciones y enfrentamientos inter-imperialistas para hacer avanzar la lucha de liberación de las naciones oprimidas y la revolución proletaria. 

NOTAS

1.- El Alzamiento de Pascua fue una rebelión que tuvo lugar en Irlanda contra la dominación inglesa. Constituyó el intento más importante de tomar el poder que llevaron a cabo los republicanos para lograr la independencia de Irlanda. Tuvo lugar entre el 24 y el 29 de abril de 1916, cuando parte de los Voluntarios Irlandeses, brazo armado de la Hermandad Republicana Irlandesa (IRB), encabezados por el maestro y abogado Patrick Pearse, así como el pequeño Ejército Ciudadano Irlandés dirigido por el líder sindical James Connolly, tomaron los puntos estratégicos de la ciudad de Dublín y proclamaron la República Irlandesa.

2.- V. I. Lenin. “Balance de una discusión sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación”. O. C. Tomo XXIII. Pág. 474. Akal Editor. Madrid, 1977.

3.- Idem. Pág.476.

4.- Idem. Pág. 477. 
 

2017/02/03

ANTIGUON GERTATUTAKOAREN INGURUAN / SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL ANTIGUO por Aurrerantz

"Ezinezkoa da euskal nazio, herri langilearen nazio, sinesgarri eta desiragarri baten modeloa pentsatu eta jendarteratu, eguneroko jokabideak balio burgesak, metodo autoritarioak eta zentsuratzaileak erreproduzitzen baditu. Helburuen eta bitartekoen arteko elkarrekintzak galarazten du. Eta hedabide harrapariek, Estatu zapaltzaileek, euskal burgesia berak eta erreformismoek gainbehera hau Ezker Abertzalearen kontrako propaganda gisa manipulatu eta erabiltzen dute."
 
                Hedabide harrapariak zelatan daude eta Ezker Abertzaleko sektoreen kontra oldartzeko irrikan daude: bere barne gatazkak eta berreskuraezinezko porrota frogatzeko beita behar dute. Euren nagusi politikoak eta manipulazioaren industriarekin aberasten diren enpresariak atzean dituzte, zirikatzen eta agintzen. Orain dela sei edo zazpi urte, Ezker Abertzaleko sektore ofiziala deiturikoa ezerezera bidaia hasi zuenetik, hedabideen esku-sartze manipulatzailea hazten joan da.
Behin eta berriro eta gero eta tematiago, sektore honen buruzagien adierazpenak eta komunikatu ofizialak aditzera eman dituzte, «sektore kritikoa» deitutakoa salatzen eta akusatzen zituzten adierazpen eta komunikatuak; izen zerrendak publiko egin dituzte; «sektore kritikoa» zahar nostalgikoz, bere onetik ateratako gazteez eta gorrotatzaile helduez osatutako nahasketa kaotikoa denaren ideia sortu dute. Desberdintasunak desberdintasun, 1950. hamarkadan EKIN jaioberriaren kontra hedabide frankistek egindakoa errepikatzen ari dira.
Baina diferentzia kualitatibo bat badago: garaiko kontra-kanpainak ez zeukan ezkerraren babesik; PNV, PSOE eta abarren erreformismo pasiboarena bai ordea, gogortzen joan zena EKIN hazten zihoan heinean. Orain, hedabide harrapariak sektore ofizialeko buruzagiek, komunikatuek eta koadro ertainek azkeneko bosturtekoan «sektore kritikoaren» kontra egindako deskalifikazio, mespretxu eta akusazioetan oinarritzen dira; lanaren zati bat eginda izan dute.
Sektore ofizialak hartutako bidearen arriskuaz ohartzen zuten artikuluak idatzi ziren; sektore ofizialari tentsioa handitzea besterik lortuko ez zuen bideaz ohartarazten zioten artikuluak. Eta halaxe izan da. Izan ere, tentsioa behin baino gehiagotan eztanda egiteko zorian egon da, azkenean Amnistiaren aldeko eta errepresioaren kontrako Mugimenduaren militanteen kontra bortizki eztanda egin zuen arte. Hasiera batean probokazioetan erori gabe ez zioten erasoei erantzun, pasibitateak limite bat zeukala ohartaraziz. Gaur, ezaguna da Donostian jasotako erasoen kontrako erantzuna.
Momentu honetatik aurrera, bertsio kontrajarriak, komunikatuak eta ele-meleak bata bestearen atzetik etorri dira; baita mehatxuak ere, argitzean sartu nahi gabe. Eta ez gara horretan sartu nahi gure ekarpena puntu kritikora doalako: Ezker Abertzale ofizialaren sektore baten deskonposizio etikoa; «helburuak bitartekoak justifikatzen ditu» irizpide axiologiko arriskutsua aplikatzen dudarik izan ez duena: gezurra, manipulazioa eta iraina erabili ditu erreformismorako bira inposatzeko.
«Birfundazio prozesua» deiturikoa buruzagi talde horren botere burokratikoa hein batean gutxitu duela egia bada ere, mina eginda dago. Herritar sektoretan (militanteak, laguntzaileak) jada ahulduta zegoen independentismo sozialistaren sinesgarritasun erreferentziala eta morala (zentrora egindako norabide aldaketak suposatzen duen guztiarekin), are gehiago ahuldu da. Ezkerra eta erreformismoa kualitatiboki desberdinak izan behar dira jokaera demokratikoan, politikoan eta etikoan eta bere barne eta kanpo bizitzan. Urte batzuetatik hona, desberdintasun hau urtzen joan da, fenomeno horretan ikusi dezakegularik «normalizazio» famatua.
«Talde motor» berriak zilegitasun horren narriadura gelditzeko omen daukan nahia beranduegi etortzeaz gain, ez du militantzia eta laguntzaile askotan ezarri den edozein duda edo hausnarketa kritikoren kontrako gorroto irrazionala ekidin. Are kaskarragoa litzateke egoera jokaera berdina «sektore kritikoetan» gailenduko balitz; hainbeste denboraz jasandako jazarpenari emandako erantzun sinple eta logiko bezala gailenduko balitz.
Ezinezkoa da euskal nazio, herri langilearen nazio, sinesgarri eta desiragarri baten modeloa pentsatu eta jendarteratu, eguneroko jokabideak balio burgesak, metodo autoritarioak eta zentsuratzaileak erreproduzitzen baditu. Helburuen eta bitartekoen arteko elkarrekintzak galarazten du. Eta hedabide harrapariek, Estatu zapaltzaileek, euskal burgesia berak eta erreformismoek gainbehera hau Ezker Abertzalearen kontrako propaganda gisa manipulatu eta erabiltzen dute.
«Normalizazio» prozesuaren momentu honetan, aterabidea jada ez da nahita lehertutako batasuna berriz osatzen saiatzea; aterabidea erakunde politiko iraultzaile berri baterako sormenezko aurrerapauso zintzoak ematea da.
Aurrerantz
Euskal Herrian, 2017ko Urtarrilaren 30ean
---
Sobre los acontecimientos ocurridos en el Antiguo
Aurrerantz (3)

Los depredadores mediáticos revolotean y acechan para abalanzarse sobre los diversos sectores de la Izquierda Abertzale: necesitan carnaza para intentar demostrar por fin su derrota irrecuperable y sus querellas internas. Detrás de ellos, incitándoles y ordenándoles, están sus jefes políticos y los empresarios que se enriquecen con la industria de la manipulación. Han ido aumentando su injerencia manipuladora desde hace seis o siete años, desde que un sector, el llamado oficial, comenzó su viaje a la nada.
Una y otra vez, con creciente insistencia, han aireado las declaraciones de dirigentes de este sector y sus comunicados oficiales en los que se terminaba denunciando y acusando al llamado «sector crítico», han sacado listas de nombres, han creado artificialmente el clima acusador según el cual el «sector crítico» está formado por una mezcla caótica de viejos añorantes, jóvenes desquiciados y maduros rencorosos. Salvando las distancias, proceden del mismo modo en que lo hizo la prensa franquista contra la naciente EKIN en la década de 1950.
Pero hay una diferencia cualitativa: la contra campaña de entonces no tenía apoyo de la izquierda aunque sí del reformismo pasivo del PNV, PSOE, etc., que se fue endureciendo conforme crecía EKIN. Ahora, los depredadores mediáticos se basan en el conocido y divulgado listado de descalificaciones, desprecios y acusaciones que destacados dirigentes, comunicados y cuadros intermedios del sector oficial han realizado durante un lustro contra el «sector crítico»: tenían parte del trabajo hecho.
Hubo artículos que avisaban al sector oficial de lo peligroso de su campaña, avisos que advertían de que semejante camino no conducía a ninguna parte excepto al incremento de la tensión, como ha sucedido. De hecho, la tensión estuvo a punto de estallar en varios momentos hasta que lo hizo violentamente contra militantes de Movimiento por la Amnistía y contra la represión. En un principio estos no respondieron, no cayeron en provocaciones aunque sí advirtieron que la pasividad tenía un límite. Es conocida su respuesta a las agresiones sufridas en Donostia.
A partir de aquí se precipitó una espiral de versiones contrarias, comunicados y chascarrillos, también de amenazas, a cuya dilucidación no queremos entrar. No lo hacemos porque nuestra aportación va al punto crítico, la descomposición ética de un sector de la izquierda abertzale oficial, no de toda ella, que no ha dudado en aplicar el peligroso criterio axiológico de que el fin justifica los medios: ha recurrido a la mentira, manipulación e insulto para imponer su giro al reformismo.
Es verdad que el denominado «proceso de refundación» ha reducido en parte el poder burocrático interno de ese grupo de dirigentes, pero el daño está ya hecho. En sectores populares, entre laguntzailes y militantes, la credibilidad referencial y moral del independentismo socialista, ya tocada por el giro al centro con todo lo que implica, se ha debilitado aún más. La izquierda debe ser cualitativamente diferente al reformismo en el proceder democrático, político y ético en su vida interna y externa. Desde hace unos años esta diferencia se ha ido diluyendo: es la famosa «normalización».
Al margen de la tardía voluntad de detener este deterioro de la legitimidad que dice tener el nuevo «grupo motor», ya se ha instalado en franjas de la militancia y de laguntzailes una animadversión irracional a cualquier duda o reflexión crítica. Lo peor sería que el mismo comportamiento cundiese también en los «sectores críticos» por simple y lógica respuesta defensiva ante tanto tiempo de acoso.
No puede pensarse ni divulgarse un modelo creíble y deseable de nación vasca, nación del pueblo trabajador, si, a la vez, el comportamiento cotidiano reproduce los valores burgueses, los métodos autoritarios y censores. La interacción entre fines y medios lo impide, y los depredadores mediáticos, los Estados opresores, la misma burguesía vasca y los reformismos manipulan y utilizan cínicamente esa degeneración como propaganda contra la izquierda abertzale.
A estas alturas de la «normalización», la alternativa de salida ya no es la de intentar recomponer la unidad premeditadamente reventada, sino la de avanzar sincera y creativamente hacia otra nueva organización política revolucionaria.

Archivo del blog