antikapitalismoa-autogestioa-oroimena-komunismoa-herrigintza-duintasuna-formakuntza-asanblada-autodeterminazioa-parekidetasuna-borroka-elkartasuna-okupazioa-eztabaida-sozialismoa-lurralde batasuna-antinperialismoa-autonomia-iraultza-euskara-amnistía-internazionalismoa-langileria-kultura-erresistentziak.... KONTAKTUA: izartubuletina@gmail.com
2017/03/05

EUSKAL HERIKO HERRI ETA LANGILE MUGIMENDUAREN (BERR)ERAKETARAKO DEIALDIA Aurrerantz

"...tre­ba­kun­tza ideo­lo­gi­koa­ren, teo­ri­koa­ren eta prak­ti­koa­ren bidez, gai­ta­sun teo­ri­ko-poli­ti­koa egu­ne­ra­tu beha­rra dago"Herri eta lan­gi­le mugi­men­duak eus­kal herri lan­gi­leak pai­ratzen dituen zapal­kun­tza zehatzei aurre egi­ten die; bere burua anto­la­tuz eta kudea­tuz, auto­de­ter­mi­na­zioa eta auto­de­fen­tsa prak­ti­ka­tuz aurre egi­ten die. Herri eta lan­gi­le mugi­men­dua ENAM­ren sorre­ra his­to­ri­koa­ren oina­rria izan da.

Aurre­ra era­man duen borro­ka dela eta, Esta­tu kapi­ta­lis­ta eta patriar­kal espai­no­la­ren eta fran­tse­sa­ren era­soen jomu­ga izan da: lan­gi­le kla­sea­ren eta herri­tar sek­to­re zaba­len txi­rotzea, pre­ka­ri­za­zioa, gain-esplo­ta­zioa, den­bo­ra librea­ren murriz­pe­na, erre­pre­sioak, guda kul­tu­ra­la, alie­na­zioa, desin­te­gra­zioa (fabri­kak, auzo indus­tria­lak desager­tzen joan dira), sexu-gene­ro era­soa, eta abar. Eus­kal bur­ge­sia­ren ordez­ka­ri den EAJ­ren intere­sak Esta­tuei lotu­ta dau­de, eta horre­ga­tik aurre egin ordez era­soak burutzen lagun­tzen du.

Kapi­ta­lis­moa­ren egun­go kri­siak sor­tu­ta­ko egoe­ra eko­no­mi­koa­ren eta sozia­la­ren aurrean, bur­ge­sia txi­kia­ren eta gaiz­ki izen­da­tu­ta­ko «kla­se ertai­nen» sek­to­re batzuk Esta­tu zapal­tzai­leek martxan jarri­ta­ko neu­rrien kon­tra pro­tes­ta egi­ten dute. Herri mugi­men­duak inklu­si­boa bai­na iraul­tzai­lea eta inde­pen­den­tis­ta izan­go den mode­lo bat plan­te­atu behar du, jen­dar­tea­ren kapa horiek erre­for­mis­moa­ren era­gi­ne­tik ate­ratzen saia­tuz. Eus­kal herri mugi­men­duak kla­se aska­pen nazio­na­la­ren alde, femi­nis­moa­ren alde eta inde­pen­den­tzia­ren alde borro­ka egin behar du.

Pre­miaz­koa da herri mugi­men­dua­ren berr-anto­la­ke­ta­ren alde lan egi­tea, eta horre­ta­ra­ko haus­nar­ke­ta kolek­ti­bo bat egin behar dugu; zein jen­dar­te­tan bizi garen, bote­rea­ren era­soak zein­tzuk izan diren eta diren, era­soek nola ahul­tzen gai­tuz­ten eta gure inda­rrak eza­gutzen jaki­te­ko haus­nar­ke­ta.

Kur­tso hau buka­tu bai­no lehen egin beha­rre­ko ezta­bai­da bate­ra deitzen dugu, eta ezta­bai­da­ra­ko bost blo­ke han­di pro­po­satzen ditu­gu:
  1. Ema­ku­me lan­gi­lea bere biz­kar gai­nean kla­se, nazio eta sexu-gene­ro zapal­kun­tzen zati­rik han­die­na dara­man oina­rri herri­tar kuan­ti­ta­ti­bo eta kua­li­ta­ti­boa da. Hori dela eta Eus­kal Herri femi­nis­ta, sozia­lis­ta eta inde­pen­dien­te baten alde­ko borro­ke­tan fun­tsez­ko indar iraul­tzai­le gisa koka­tu behar da femi­nis­mo aber­tza­lea.
  2. Herri mugi­men­dua eta mugi­men­du sozia­lak onda­re komu­na­len eta esku­bi­de sozia­len defen­tsa­ra­ko eta berres­ku­ra­pe­ne­ra­ko koor­di­na­tu behar dira.
  3. Aipa­tu­ta­ko alda­ke­ten aurrean, tre­ba­kun­tza ideo­lo­gi­koa­ren, teo­ri­koa­ren eta prak­ti­koa­ren bidez, gai­ta­sun teo­ri­ko-poli­ti­koa egu­ne­ra­tu beha­rra dago.
  4. Ezi­nez­koa da Eus­kal Herriaz hitz egi­tea eta eus­kal kul­tu­ra baz­ter­tzea. Eus­kal kul­tu­ra­ren, eta bere­zi­ki hiz­kun­tza, eus­ka­ra­ren, sus­per­tzea eta sen­dotzea ezta­bai­da horren eta Eus­kal Herri­ko aska­pen pro­ze­sua­ren oina­rriz­ko ardatz bat iza­tea derri­go­rrez­koa da.
  5. Esta­tu zapal­tzai­leen erre­pre­sioen aurrean, herri mugi­men­duak aurre egin­go dien teo­ria eta prak­ti­ka bat gara­tu behar du. Era berean, Esta­tuek bahi­tu poli­ti­ko gisa era­bil­tzen jarraitzen dituen gure kide pre­so, exi­lia­tu eta depor­ta­tu guz­tiak askatze­ko borro­ka egin behar du.
Aurre­ko guz­tia erdietsi nahi badu­gu akti­boa, erra­di­ka­la eta desobe­dien­tea izan­go den borro­ka bat beha­rrez­koa da; Eus­kal Herri femi­nis­ta, sozia­lis­ta, bate­ra­tua, eus­kal­du­na eta inde­pen­dien­tea lor­tze­ko borro­ka.

Aurre­ran­tz

Eus­kal Herrian, 2017­ko otsai­la­ren 23an

 

No hay comentarios:

Archivo del blog